Regulamin

Regulamin sklepu internetowego lovet.pl

Niniejszy dokument określa zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego lovet.pl (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”), adres korespondencyjny i dane kontaktowe to:
Zgórsko, ul. Leśna 15, 26-052 Sitkówka - Nowiny, tel.: 501 840 849 , e-mail biuro@lovet.pl - przez spółkę PINA Kmieć Spółka Jawna z siedzibą w Zgórsku przy ul. Leśnej 15, 26-052 Sitkówka - Nowiny, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000697270, NIP: 657-293-34-40 oraz określa warunki świadczenia usług nieodpłatnych.

[Definicje]

§1

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

Regulamin – niniejszy regulamin.

1) Sprzedawca – oznacza spółkę PINA Kmieć Spółka Jawna z siedzibą w w Zgórsku przy ul. Leśnej 15, 26-052 Sitkówka - Nowiny, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000697270, posiadającej numer NIP: 657-293-34-40, będącą właścicielem sklepu,

2) Strona sklepu internetowego/Sklep Internetowy – oznacza stronę internetową działającą pod domenę www.lovet.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową.

3) Klient – osoba fizyczna lub prawna, w tym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, która korzysta ze strony sklepu Internetowego, w tym osoba dla której utworzone zostało Konto i która dokonuje zakupu za pośrednictwem strony sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4) Konto – administrowany przez Sprzedawcę panel Klienta, uruchomiany po dokonaniu procesu rejestracji, na którym utrzymywane są informacje dotyczące w szczególności historii zamówień oraz pokwitowania.

5) Rejestracja – procedura zakładania Konta.

6) Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, na warunkach określonych w Regulaminie, dotycząca towarów oferowanych w Sklepie internetowym.

7) Dzień roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

8) Konsumentem – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9) Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, z której treści wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

[Warunki korzystania ze Sklepu internetowego]

§2

W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient musi mieć dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną wersję przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, z włączoną obsługą JavaScript i Cookies oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

[Rejestracja i prowadzenia Konta]

§3

1. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest Rejestracja w Sklepie Internetowym oraz poprawne wypełnienie formularza zamówienia dostępnego po dodaniu produktu do koszyka.

2. W wyniku Rejestracji zostaje utworzone dla Klienta Konto, które może być używane jedynie przez osobę która je założyła. Zabrania się udostępniania konta innym osobom.

3. Rejestracji należy dokonać wypełniając formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące informacje:

1) adres e-mail,

2) imię,

3) nazwisko,

4) adres korespondencyjny,

5) numer telefonu.

4. Informacje, których podanie jest niezbędne do założenia Konta i realizacji zamówienia są wyraźnie oznaczone w formularzu rejestracyjnym.

5. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość potwierdzająca Rejestrację.

6. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta bezpłatną usługę w postaci utrzymania Konta Klienta. Do zawarcia umowy o świadczenie tej usługi dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej. Umowa o utrzymanie Konta zawarta jest na czas nieokreślony. Klient w każdym czasie i bez podawania przyczyn może wypowiedzieć tę umowę, poprzez złożenie stosownego oświadczenia lub żądanie usunięcia Konta, co powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług utrzymania Konta w Sklepie Internetowym. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie Konta należy zalogować się na swoje Konto i wcisnąć przycisk „Usuń moje Konto”. W sytuacji, gdy Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta oraz przyjętego przez Sklep Internetowy, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Dane Klienta, który rozwiązał umowę o utrzymanie Konta zostają usunięte.

7. Zalogować się w Sklepie Internetowym można poprzez:

1) podanie adresu e-mail i hasła, wskazanych podczas Rejestracji, albo

2) Facebook’a.

8. Zalogowanie w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Facebook’a jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, a w wyniku zalogowania przez Facebook’a po raz pierwszy, dla Klienta zostaje utworzone Konto. Do zawarcia umowy utrzymania Konta dochodzi z chwilą zalogowania się Klienta po raz pierwszy w Sklepie Internetowym. Postanowienia ust. 6 dotyczące wypowiedzenia mają odpowiednie zastosowanie.

9. Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta wśród informacji dostępnych na Koncie treści o charakterze bezprawnym.

[Składanie zamówień]

§4

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.

2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Klient składa zamówienie poprzez dodanie towaru do koszyka wybierając ilość zamawianego towaru oraz, w przypadkach, w których jest to uzasadnione, również rozmiar lub kolor.

4. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka towarów, w tym ich ewentualnego usunięcia, zapoznania się z całkowitą ceną zamówienia oraz dodania kodów rabatowych. Po dokonanej weryfikacji Klient przechodzi do wskazania adresów, w tym adresy dla dostawy zamówienia. W kolejnym etapie Klient wybiera sposób dostawy poznając jednocześnie koszty dostawy. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie zamówienia brutto obejmujące cenę za towar oraz koszty dostawy, Klient składa zamówienie klikając przycisk „Zamawiam i płacę”.

5. Przed złożeniem zamówienia Klient potwierdza – poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a - że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia. Klient ma możliwość ściągnięcia Regulaminu i zapisania go na swoim komputerze.

6. Przesłanie Sprzedawcy zamówienia stanowi złożenie mu oferty zawarcia Umowy.

7. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie jego złożenia.

8. Następnie Sprzedawca wysyła do Klienta e-maila z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.

9. Po przyjęciu zamówienia Klient zostanie poinformowany o jego statusie poprzez wiadomość wysłaną na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej.

10. Czas realizacji zamówienia wynosi, co do zasady, do trzech dni roboczych, licząc od dnia, w którym nastąpiło złożenie zamówienia przez Klienta w przypadku płatności gotówką albo od momentu otrzymania potwierdzenia wpływu płatności, w przypadku płatności przelewem. Maksymalny czas wysyłki zamówienia wynosi nie więcej niż 10 dni roboczych, a przypadku dłuższego terminu realizacji Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez Sprzedawcę.

11. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu niedostępności przedmiotu zamówienia lub wystąpienia innych problemów z jego realizacją, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji zamówienia.

[Płatności i dostawa]

§5

1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i określają wartość brutto (wraz z podatkiem VAT). Do wartości zamówionych towarów doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy, który jest wskazywany w trakcie składania zamówienia i dodawany do ceny towarów na końcu zamówienia.

2. Co do zasady zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Do przesyłek zagranicznych ma zastosowanie osobny cennik, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Wysyłka za granicę dokonywana jest jedynie po opłaceniu zamówienia, nie ma możliwości płatności za pobraniem.

3. Ceny przesyłek krajowych:

1) przesyłka do paczkomatu InPost - płatność z góry 11 zł,

2) przesyłka do paczkomatu InPost ( dostawa w sobotę ) - płatność z góry 16 zł

3) przesyłka kurierska - płatność z góry 13 zł,

4) przesyłka kurierska - płatność przy odbiorze 18 zł.

4. W przypadku zamówienia kilku towarów koszt przesyłki naliczany jest jak dla zamówienia jednego towaru.

5. Czas dostawy, przez firmę kurierską, na terenie kraju wynosi 1- 2 dni robocze. W przypadku przesyłek zagranicznych czas dostawy wynosi od 4 do 8 dni roboczych, w zależności od kraju dostawy.

6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie w którym dostarczony został zakupiony towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, Klient ma prawo w obecności kuriera sporządzić protokół oraz powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Internetowym.

7. Klient może wybrać następujące formy płatności:

1) przelew bankowy - bezpośrednia wpłata na rachunek bankowy Sprzedającego- następuje przed wysyłką Towaru, po otrzymaniu drogą poczty elektronicznej informacji od Sprzedającego o numerze konta, wartości oraz tytule do zapłaty;

2) przelew bankowy za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU, obsługiwanego przez PayU Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu – w tym wypadku realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta;

3) gotówką za pobraniem - płatność gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki – dotyczy tylko przesyłek krajowych;

8. Klient ma obowiązek uregulowania należności za zamówienie, w terminie do 3 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku nieopłacenia zamówienia w powyższym terminie, zamówienie zostaje anulowane.

9. Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT lub paragon, w zależności od wybranej opcji w formularzu zamówienia. Faktura VAT w formie tradycyjnej dołączana jest do zamówienia.

10. Podczas dokonywania wpłaty na konto Sprzedającego należy w tytule przelewu wpisać numer zamówienia (numer ten jest automatycznie wysyłany wraz ze szczegółami zamówienia na adres e-mail podawany podczas Rejestracji) oraz imię i nazwisko osoby, która składała zamówienie.

[Odstąpienie od Umowy]

§6

1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymana zamówienia, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić, na podstawie Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

2. Do zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres: Lovet, Zgórsko, ul. Leśna 15, 26-052 Sitkówka - Nowiny lub na adres email: biuro@lovet.pl

3. W celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dostępnego pod linkiem:

1) Formularz Zwrotu Towaru.doc

2) Formularz Zwrotu Towaru.pdf

4. W razie odstąpienia przez Klienta od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.

5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu towary objęte Umową, której dotyczy oświadczenie od odstąpieniu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8. Sprzedający zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta płatności, w tym, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, niezwłocznie lecz nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania towaru przez Sprzedającego lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jego odesłania Sprzedającemu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostawy zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę wówczas, w razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

[Wymiana]

§7

Klient ma możliwość wymiany zakupionego towaru, pod warunkiem, że Sprzedawca dysponuje towarem, na który miałaby nastąpić wymiana. W celu wymiany towaru należy skontaktować się ze sprzedawcą drogę e-mailową podając numer zamówienia oraz informacje dotyczącej wymiany tj. rozmiar, na który ma nastąpić wymiana lub kolor. Wymiana może dotyczyć jedynie tego samego modelu towaru. Po otrzymaniu odpowiedzi ze sklepu o tym, że towar, na który ma nastąpić wymiana jest dostępny i został zarezerwowany, Klient powinien wypełnić formularz wymiany i wraz z towarem odesłać go na adres: LOVET, Zgórsko, ul. Leśna 15, 26-052 Sitkówka - Nowiny. Koszty wymiany - odsyłki oraz ponownej wysyłki ponosi Klient. Formularz wymiany do pobrania dostępny jest pod linkiem:

  1. Formularz Wymiany.doc
  2. Formularz Wymiany.pdf

[Reklamacja]

§8

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi towarów pozbawionych wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia

2) żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

4. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: Lovet, Zgórsko, ul. Leśna 15, 26-052 Sitkówka - Nowiny lub na adres mailowy: biuro@lovet.pl. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (zawierającym wskazanie osoby składającej reklamację, żądanie załatwienia reklamacji oraz wskazanie wady towaru). Klient może skorzystać ze wzoru dostępnego pod linkiem:

1) Formularz Reklamacyjny.doc

2) Formularz Reklamacyjny.pdf

5. Jeżeli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia złożenia przez Klienta żądania reklamacyjnego ustosunkuje się do żądania. Jeżeli w ciągu tych 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

7. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji.

8. W każdym z przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający.

9. Klient, który wykonuje uprawnienie z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na adres sprzedawcy. Koszty dostarczenia wadliwego towaru przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta ponosi Sprzedawca.

10. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi można składać również na adres poczty elektronicznej Sklepu LOVET: biuro@lovet.pl

[Gwarancja]

§9

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.

2. W wypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo dołączana do towaru.

[Pomoc techniczna]

§10

Klienci mogą skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania Strony Internetowej drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres biuro@lovet.pl.

[Newsletter]

§11

1. Przy Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na udostępnieniu swojego adresu email również w celu wykorzystania go przez Sprzedającego, w celu wysyłania Klientom informacji handlowych dotyczących oferowanych przez Sprzedawcę usług i towarów (dalej: „Newsletter”).

2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera następuje z chwilą otrzymania od Sprzedawcy, na adres mailowy Klienta, informacji o dodaniu jego adresu do listy mailingowej Sprzedawcy.

3. Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo rezygnacji z otrzymywania Newslettera poprzez przesłanie maila z informacją o rezygnacji z Newslettera na adres: biuro@lovet.pl lub poprzez kliknięcie w specjalnie oznaczony link znajdujący się pod treścią wiadomości Newslettera.

[Postanowienia końcowe]

§12

1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej Umowy, a jego treść może być utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony sklepu Internetowego.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania strony internetowej, a także poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającą odnośnik do tekstu nowego regulaminu. Nowa wersja regulaminu wiąże zarejestrowanych Klientów, jeśli w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania nie oświadczą oni, że nie akceptują wprowadzonych w Regulaminie zmian. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W zakresie Umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumentów, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcom na prawach konsumentów.

5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep Internetowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

1) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

2) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

3) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów lub przedsiębiorców na prawach konsumentów.

7. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część, zmiana załącznika zawierającego cennik przesyłek zagranicznych nie stanowi zmiany Regulaminu.

Załączniki:

 Cennik-przesylek-zagranicznych-Lovet.pdf

Data pierwszego opublikowania Regulaminu: 13 czerwca 2016 r.

Zmiana: 1 styczeń 2021r.

@LOVETSHOPONLINE

Instagram

Koszyk

W koszyku nie ma jeszcze produktów
Kontynuuj zakupy
0 sztuk 0,00 zł
Razem 0,00 zł
  • Ekspresowa wysyłka
  • Darmowa dostawa od
  • Wysyłamy za granicę
  • Do 30 dni na wymianę i zwrot
Zamknij

Pokaż


Nie pamiętasz swojego hasła?

Pokaż


Jeżeli nie pamiętasz hasła, wpisz swój adres e-mail, a my prześlemy do Ciebie wiadomość z nowym hasłem.


Wróć do logowania

Zamknij